19. březen 2021- 26. červen 2022 – ROK RODINY

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny (27.12.2020) svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

O jaké náměty se jedná:

Posílit pastorační programy pro přípravu na manželství na diecézní a farní úrovni (srov. AL 205-222), a nabídnout vzdálenou, bližší a bezprostřední přípravu na manželství, jakož i doprovázení mladých manželů. Tato odpovědnost je svěřena zejména manželským párům, které se spolu s kněžími stávají společníky na cestě se snoubenci a těmi, kteří jsou na začátku manželského života.

Podporovat pastorační službu doprovázení manželů prostřednictvím formace a času věnovaného modlitbě a duchovnímu rozvoji, aby manželé mohli získat povědomí o daru a milosti svátosti manželství. (viz AL 58nn a 223-230).

Organizovat setkání pro rodiče o vzdělávání dětí o současných výzvách (viz AL 172nn a 259-290), jako reakci na radu papeže Františka, který navrhuje, aby se rodiče pokusili pochopit co znamená: „Snažíme se zjišťovat, ,kde´ jsou děti na svojí životní cestě?“ (AL 261).

Podporovat setkání vedoucí k zamyšlení a diskusi o kráse a výzvách rodinného života (viz AL 32nn a 89nn), která by měla rozšířit obzory jak z hlediska uznání hodnoty rodiny na společenské úrovni, tak vytvářet dobře fungující sítě kněží a rodin. Kněží a rodiny mohou svým vlastním sdílením a svědectvím doprovázet ty, kteří se potýkají s problémy.

Posílit doprovázení párů v krizi (viz AL 232nn) a formovat je k postoji, který jim pomůže vidět výzvy jako příležitost stát se silnějšími a růst v lásce.

Zapojit manželské páry do diecézních a farních struktur a služby rodinám (srov. AL 86-88) a znovu promyslet formaci pastoračních pracovníků, seminaristů a kněží, aby mohli plodně spolupracovat s rodinami a čelit výzvám dnešního světa (srov. AL 202nn). Za tímto účelem bude důležité podporovat vzájemnost mezi “rodinnou-domácí církví” a Církví (AL 200), aby se mohli navzájem objevovat a vážit si jeden druhého jako nenahraditelného daru.

Podporovat misionářské povolání v rodinách (srov. AL 201, 230 a 324) v časech věnovaných formaci pro evangelizaci a misionářské iniciativy (např. u příležitosti přijímání svátostí dětmi, během přípravy na manželství, o výročích nebo důležitých liturgických okamžicích).

Vypracovat programy pastorační péče o seniory (viz AL 191-193), které se snaží překonat kulturu „hromadící odpad“, společenskou lhostejnost, a podporovat iniciativy, které budují mosty napříč různými fázemi života a zároveň činí starší osoby aktivními subjekty v pastorační péči.

Začlenit službu mládeže do iniciativ, které reflektují a diskutují o otázkách rodiny, manželství, cudnosti, otevřenosti k životu, používání sociálních médií, chudoby a úcty ke tvoření (viz AL 40). Musíme dokázat posilovat nadšení mladých lidí, jejich schopnosti plně se oddat velkým ideálům a čelit výzvám, které tyto ideály s sebou přináší. Zvláštní pozornost by měla být letos věnována dětem, aby si uvědomovaly „rok rodiny Amoris laetitia” a navrhované iniciativy.

Podpořit přípravu na X. světového setkání rodin katechezemi a pracovními materiály, které rodiny doprovodí k setkání se Svatým Otcem.

Zahájit iniciativy týkající se doprovázení a schopnosti rozlišování ve zraněných rodinách (srov. AL 50nn, 241nn a 291nn) s cílem pomoci jim objevit a uskutečnit jejich poslání v rámci vlastní rodiny a komunity, počínaje křtem.

Organizovat setkání ve farnostech a komunitách, včetně skupin pro důkladné studium Amoris laetitia, s cílem zvýšit povědomí o konkrétních pastoračních nabídkách jednotlivých církevních společenství (srov. AL 199nn).