???????????????????????????????????????

Rádi bychom Vás pozvali k možnosti zapojení se do společné modlitby „MODLITBY ZA POKOJ A MÍR“ , při které chceme vyprošovat mír na Ukrajině a na celém světě. Modlitby budou v našem kostele každý čtvrtek až do odvolání – od cca 18:45.


„Modlitba, konání dobra a půst jsou lékem nejen pro nás, nýbrž pro všechny, poněvadž mohou změnit dějiny. Jsou hlavními cestami, které Bohu umožňují, aby zasahoval do našich životů a běhu světa. Jsou to zbraně ducha“, čteme dnes na papežově twitterovém účtu. František: Duchovní zbraně mění dějiny – Vatican News

krajiny ve kterých je v současné době vojnový konflikt

  • modlitbu růžence nebo alespoň jednoho desátku,
  • nebo Litanii k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. (jsou „dolu“ pod textem)

Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

Srdce Panny Marie, oroduj za nás.
Srdce zcela podle srdce Božího,
Srdce Panny Marie, sjednocené se Srdcem Kristovým,
Srdce Panny Marie, nástroji a stánku Ducha Svatého,
Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Panny Marie, příbytku vtěleného Božího Slova,
Srdce Panny Marie bez poskvrny hříchu počaté,
Srdce Panny Marie milosti plné,
Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi srdci,
Srdce Panny Marie, vznešený trůne Boží slávy,
Srdce Panny Marie, hlubino pokory,
Srdce Panny Marie, zápalná oběti Boží lásky,
Srdce Panny Marie, s Ježíšem ukřižované a probodené,
Srdce Panny Marie, potěšení všech zarmoucených,
Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků,
Srdce Panny Marie, naděje umírajících,
Srdce Panny Marie, prameni Božího milosrdenství,
Srdce Panny Marie, srdce Královny všech andělů a svatých,

Srdce Panny Marie, radosti všech křesťanů,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, ty jsi naplnil Neposkvrněné Srdce Panny Marie svým slitováním a něžností vůči nám, uděl všem, kteří vzývají a milují toto panenské Srdce, aby pro jeho zásluhy zachovali až do své smrti dokonalou jednotu s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Panno Marie, má milovaná Matko, zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Odevzdávám ti svůj život, své srdce, duši i tělo. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu a uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, a pomoz mi zbavit se pýchy, egoismu a každé sebestřednosti. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat, srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek, srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit, srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět, srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista, srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

Zasvěcení rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe a země, celá naše rodina se zasvěcuje tvému Neposkvrněnému Srdci. Všechno, co jsme, co milujeme a máme, vkládáme s plnou důvěrou ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. Vládni v našem domě jako královna a společně s námi všemi i každým jednotlivě nakládej jako se svým vlastnictvím. Vypros nám milost, abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, abychom se správně rozhodovali ve všech životních otázkách. Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a obětavosti. Daruj nám milost, abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí. Dej, ať se naše rodina stane ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlitbou, svým slovem a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí. Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním veškeré práce a všech protivenství. Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské srdce a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, v němž je naše cesta, pravda a život. Amen.

Z Novény k NSPM od: P.Vojtěcha Kodeta ThD.O.Carm

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do tvých rukou.

Prosíme tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, ….
Zdrávas, Maria, …

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.


Známý a hojně čtený křesťanský myslitel, spisovatel a autor Narnie C.S. Lewis, napsal v roce 1948 úvahu „O životě v atomovém věku“ (On Living in an Atomic Age, Present Concerns: Journalistic Essays). Byla to doba, kdy se pomalu začala vynořovat hrůza z lidských možností zničit atomovými výbuchy celý svět. Mnoho lidí bylo vyděšeno novými možnostmi válek, které by dokázaly vymazat lidstvo z povrchu země. Lewis na tento strach zareagoval z pohledu víry v Hospodina a Ježíšova vítězství nad smrtí. Je možné do této Lewisovy úvahy místo atomové zbraně vložit jiná ohrožení, včetně dnešní virové pandemie, jak je to nyní připomínáno. Lewis k tomu píše:

Zřejmě příliš přemýšlíme o atomové bombě. „Jak máme žít v atomové době? Jsem v pokušení odpovědět: „Jako kdybyste žili v 16. století, kdy se mor objevoval v Londýně téměř každý rok, nebo kdybyste žili v době Vikingů, když lupiči ze Skandinávie mohli přistát a podříznout váš krk, nebo když dnes žijete v době rakoviny, ve věku syfilis, v době mrtvice, leteckých útoků, vlakových neštěstí či automobilových nehod.“

Jinak řečeno, nezačínejme přehánět novostí své situace. Věřte mi, milý pane, nebo paní, vy a všichni, které milujete, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla atomová bomba vynalezena a dost velké procento z nás by muselo zemřít nepříjemnými způsoby. My skutečně máme jednu velkou výhodu před našimi předky – máme anestetika. Dosud je máme. Je zcela směšné fňukat a smutnit, protože vědci přidali jednu další možnost, ve které by smrt nebyla vůbec šancí, ale jistotou.

Toto je první bod, který je třeba zmínit: prvním činem by mělo být naše sjednocení. Pokud máme být zničeni atomovou bombou, tak až tato bomba přiletí, ať nás najde dělat rozumné a lidské věci – modlit se, pracovat, vyučovat, číst, poslouchat hudbu, koupat děti, hrát tenis, povídat si s přáteli u skleničky a hrát šipky – ale ne se choulit jako vyděšené ovce a přemýšlet o bombách. Ty mohou zničit naše těla, ale nemusí ovládat naše mysli.

zdroj: https://www.krestandnes.cz/c-s-lewis-o-zivote-v-atomovem-ci-koronavirovem-veku/