Prohlášení o lidském bratrství

Prohlášení, které podepsali účastníci prvního Světového setkání o lidském bratrství v Římě, Svatopetrské náměstí, 10. června 2023

„Lišíme se, máme různé kultury a náboženství, ale jsme bratři a chceme žít v míru“ . (papež František)

Každý muž je můj bratr, každá žena je moje sestra, a to vždy. Chceme žít společně, jako bratři a sestry, v zahradě, kterou je Země. Zahrada bratrství je podmínkou života pro všechny.

Jsme svědky toho, jak v každém koutě světa znovu rozkvétá ztracená harmonie, když je respektována důstojnost, slzy jsou setřeny, práce je spravedlivě odměňována, vzdělání je zaručeno, o zdraví je postaráno, rozmanitost je oceňována, příroda je uzdravena, spravedlnost je ctěna a společenství překonávají osamělost a strach.

Společně se rozhodujeme prožívat naše vztahy založené na bratrství, které je živeno dialogem a odpuštěním, které „neznamená zapomenout“ (Fratelli tutti, dále FT, č. 250), ale zříci se toho, že nás bude „ovládat stejná ničivá síla“ (FT, č. 250-251), jejímiž důsledky trpíme všichni.

Sjednoceni s papežem Františkem chceme znovu potvrdit, že „skutečné smíření se nevyhýbá konfliktům, ale dosahuje se v konfliktu samém a překonává ho prostřednictvím dialogu a transparentního, upřímného a trpělivého vyjednávání“ (FT, č. 244). Děje se tak v kontextu architektury lidských práv.

Chceme to vykřičet do světa ve jménu bratrství: Už žádná válka! Ať mír, spravedlnost, rovnost řídí osud celého lidstva. Už žádný strach, sexuální a domácí násilí! Zastavme ozbrojené konflikty. Už žádné jaderné zbraně a nášlapné miny. Kéž nastane konec nucené migraci, etnickým čistkám, diktaturám, korupci a otroctví. Zastavme manipulativní využívání technologií a umělé inteligence, postavme bratrství před technologický rozvoj a skrze bratrství do něj vnášejme plodnost.

Vyzýváme země, aby podporovaly společné úsilí o vytvoření mírových společností, např. založením Ministerstva pro mír.

Zavazujeme se k tomu, že znovu zúrodníme zemi potřísněnou krví násilí a nenávisti, sociální nerovnosti a zkažeností srdce. Na nenávist odpovídáme láskou.

Soucit, sdílení, nezištnost, střídmost a odpovědnost jsou pro nás volbou, která sytí osobní bratrství, bratrství srdce.

Pěstování setby duchovního bratrství začíná u nás. Stačí denně zasít malé semínko do našich vztahových světů: doma, v sousedství, ve škole, na pracovišti, na náměstí a v institucích, kde se rozhoduje.

Věříme také ve společenské bratrství, které uznává stejnou důstojnost pro všechny, pěstuje přátelství a sounáležitost, podporuje vzdělání, rovné příležitosti, důstojné pracovní podmínky a sociální spravedlnost, pohostinnost, solidaritu a spolupráci, solidární sociální ekonomiku a spravedlivou ekologickou transformaci, udržitelné zemědělství, které zaručuje přístup k potravinám pro všechny, abychom podpořili harmonické vztahy zakořeněné ve vzájemné úctě a péči o blahobyt pro všechny lidi.

V tomto horizontu je možné rozvíjet akce na podporu blízkosti a lidské zákony, protože „bratrství může obohatit svobodu a rovnost něčím pozitivním“ (FT, č. 103).

Společně chceme budovat environmentální bratrství, uzavřít mír s přírodou tím, že uznáme, že „vše souvisí se vším“: osud světa, péče o stvoření, harmonie přírody a udržitelný životní styl.

Chceme utvářet budoucnost podle tónů Františkova Chvalozpěvu stvoření, písně Života bez konce. Sloky tohoto Chvalozpěvu jsou protkány všeobecným bratrstvím: všechno je ve vztahu a Život je ve vztahu se vším a se všemi.

Proto se my, shromáždění na prvním světovém setkání lidského bratrství, obracíme ke všem mužům a všem ženám dobré vůle s výzvou k bratrství. Naše děti, naše budoucnost může prosperovat pouze ve světě míru, spravedlnosti a rovnosti ku prospěchu jediné lidské rodiny: jedině bratrství vytváří lidskost.

Záleží na naší svobodě, zda budeme chtít bratrství a zda ho budeme společně v jednotě budovat. Přihlaste se s námi k této výzvě, přisvojte si tento sen a proměňte ho v každodenní praxi, aby se dostal do myslí a srdcí všech vládnoucích i k těm lidem, kteří na všech úrovních nesou malou či velkou občanskou odpovědnost.